Υπηρεσίες

Στατικές μελέτες οικοδομικών έργων.
Στατικές μελέτες βιομηχανικων εγκαταστάσεων.
Στατικές μελέτες έργων υποδομής. (Έργα οδοποιίας, Γέφυρες, Τοίχοι Αντιστήριξής κ.τ.λ)
Στατικές μελέτες κτιρίων από λιθοδομή.
Προσεισμικός και μετασεισμικός έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών.
Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας, τρωτότητας και σεισμικού κινδύνου.
Στατικές μελέτες αντισεισμικής ενίσχυσης κτηρίων και κατασκευών σύμφωνα με τους πιο σύγχρονους κανονισμούς.
Έκδοση οικοδομικής άδειας.
Μελέτες επισκευών σε κατασκευές από ωπλισμένο σκυρόδεμα
Γεωτεχνικές Μελέτες,
Μελέτες ευστάθειας πρανών.
Υδραυλικές μελέτες.