Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών


ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 209 21/9/2011 ο Νόμος 4014 για την Ρύθμισή αυθαιρέτων κατασκευών.

Γιατί Νομιμοποίηση ?

Με βάση τον Νόμο 4014 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης. Επίσης με την νομιμοποίηση αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται.

O ιδιοκτήτης ή ο συνιδιοκτήτης του αυθαιρέτου ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
α. Aίτηση.
β. Yπεύθυνη δήλωση N.1599/86 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (A.Φ.M.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔOY) φορολογίας του ιδιοκτήτη, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1A, πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης.
H δήλωση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανεβρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Eπιπλέον, υποβάλλεται απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, δήλωση αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας, η οποία θα βασίζεται σε ταχύ οπτικό έλεγχο, που στην περίπτωση κτιρίων χωρίς άδεια θα δηλώνει την ύπαρξη ή μη φέροντα οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες του.
γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του ελληνικού δημοσίου ύψους 500 ευρώ για κατασκευή/χρήση μέχρι 75 τ.μ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 120 τ.μ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μέχρι 1.000 τ.μ., και 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ., επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το πρόστιμο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
δ) Eντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής.

Ποιες είναι οι προθεσμίες.

Η υποβολή των παραπάνω α΄, γ΄ και δ΄ δικαιολογητικών γίνεται από 1.10.2011 μέχρι 30.11.2011. Τα υπό β΄ δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τις 30.11.2011

Πόσο θα κοστίσει.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω εφαρμογή για τον υπολογισμό του προστίμού.
Επικοινωνία

Η ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών είναι εξαιρετικά σημαντική με δεδομένο ότι  από 1/1/2012 προβλέπεται η υποχρεωτική βεβαίωση Μηχανικού ότι το ακίνητο δεν διαθέτει αυθαίρετες κατασκευές προκειμένου το ακίνητο να μπορεί να μεταβιβαστεί ή να γίνει σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτό.
Λόγω της φύσης της εργασίας (έλλειψη στοιχείων/σχεδίων, μη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, άγνοια της “προϊστορίας” της κατασκευής ) είναι ουσιώδες οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επικοινωνία με τον μηχανικό τους. Επίσης τα δικαιολογητικά (β) είναι δυνατόν να απαιτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούν την συνεργασία του ιδιοκτήτη με μηχανικό που θα καθοδηγήσει και θα βοηθήσει στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και ομαλή ρύθμιση της αυθαίρετης κατασκευής.

Στοιχεία επικοινωνίας  


Κωνσταντίνος Αγραφιώτης 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
MS univ at Buffalo
Α.Παναγούλη 15, Ζωγράφου, ΤΚ 15773
τηλ: 2107700594 6945233738
email:kagrafiotis@gmail.com
            agrafiotis@teemail.gr
http://kagrafiotis.blogspot.comΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  4014

Μαργαρίτα Καρακίτσου

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc
Α.Παναγούλη 15, Ζωγράφου, ΤΚ 15773
τηλ: 2107700594 6947157781